Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Nasza placówka MAŁYMI KROKAMI istniejąca od 2010r. poszerzyła swoją działalność o założenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Poradnia otrzymała pozytywna opinię rzeczoznawcy sanitarno-epidemiologicznego oraz przeciwpożarowego. Zapewniamy naszym podopiecznym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Placówka nasza została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa pod nr 60 P. Zaświadczenie nr 3/P/15/

Zakres uprawnień Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej reguluje Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty  (Dz. U.  z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Poradnia   oferuje zintegrowany system oddziaływań  diagnostycznych, terapeutyczno-edukacyjnych i rehabilitacyjnych. Wydajemy opinie honorowane w szkołach, placówkach oświatowych oraz przez komisje egzaminacyjne na terenie całego kraju. Są to:

1. opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

2. opinie dotyczące przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną (art. 16 ust. 2),

3. opinie dotyczące odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi – art. 16 ust.

4. opinie o możliwości realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą;

5. opinie o dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii;

6. opinie o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum do indywidualnych potrzeb ucznia.


12.09.2017 17:56:51

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Cele WWR to interdyscyplinarne podejście terapeutyczne umożliwiające objęcie specjalistyczną opieką dziecko i jego rodzinę.

Są to kompleksowe i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie rozwoju poznawczego, ruchowego i emocjonalnego dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

WWR organizowane jest dla dziecka niepełnosprawnego posiadającego opinię o potrzebie tego wspomagania wydana przez publiczna poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

Do prowadzenia WWR został powołany zespół składający się z wielu specjalistów: m.in:

- Terapeuty Integracji Sensorycznej
- Pedagoga specjalnego (oligofrenopedagoga)
- Psychologa dziecięcego
- Logopedy
- Rehabilitanta
- Terapeuty W.Sherborne 

12.09.2017 18:02:38