Nasze Zasady

REGULAMIN Centrum Wspomagania Rozwoju Psychoruchowego Dziecka Małymi Krokami 

 • Centrum Wspomagania Rozwoju Psychoruchowego Dziecka Małymi Krokami ma swoją siedzibę przy ul. Włodarzewska 65 a 02-384 Warszawa.
 • Centrum świadczy zajęcia diagnostyczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne według aktualnej oferty i cennika podanej na stronie internetowej www.malymikrokami.com
 • Zajęcia terapeutyczne prowadzone są na zlecenie rodzica po wstępnej rozmowie kwalifikacyjnej lub dokonaniu badania diagnostycznego (jeśli dziecko wcześniej nie uczestniczyło we wskazanej przez rodzica terapii).
 • Zakres zajęć terapeutycznych pracownik Centrum ustala wraz z rodzicami/opiekunami dziecka.
 • Centrum Wspomagania Rozwoju Psychoruchowego Małymi Krokami czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 20.00 a w soboty od 9.00 – 15.00
 • Terapeuci Centrum mają obowiązek dołożyć wszelkich starań, by terapia przez nich prowadzona jak najlepiej służyła i wspomagała rozwój Państwa dzieci.
 • Terapeuci Centrum zobowiązani są do prowadzenia wnikliwej obserwacji i zapisywania wszelkich uwag dotyczących terapii Państwa dzieci w założonych kartach.
 • Wnioski i uwagi dotyczące pracy dzieci będą omawiane z Państwem 1 raz w miesiącu z terapeutą prowadzącym. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy z dzieckiem ( odpowiedni strój na zajęcia, wykonywanie dodatkowych zaleceń domowych)
 • Za bezpieczeństwo dziecka bezpośrednio na zajęciach terapeutycznych odpowiada terapeuta pracujący z dzieckiem. Terapeuta nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pobrudzenie lub uszkodzenie ubrania. Na terenie Centrum za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają rodzice i opiekunowie.

PŁATNOŚCI

 • Zajęcia trwają od 30 do 90 min. w zależności od ich rodzaju.
 • Rodzic/opiekun ma obowiązek zapewnienia obecności dziecka na zajęciach terapeutycznych w ustalonym dla przeprowadzenia zajęć terminie.
 • Spóźnienie na zajęcia terapeutyczne nie powoduje ich przedłużenia.
 • Zgłoszenie nieobecności dziecka na zajęciach dokonywane jest telefonicznie 0-501 717 387 bezpośrednio u kierownika Centrum.
 • Rodzic/opiekun ma prawo do odwołania zajęć, jednak nie później niż na 24 godziny przed ich planowanym terminem. Centrum zobowiązane jest do podania do 3 terminów możliwości odrobienia zajęć. Jeżeli rodzic/opiekun nie zaakceptuje zaproponowanych terminów na odrobienie zajęć kwota uiszczona za zajęcia przepada.
 • Wcześniej zgłoszona nieobecność dziecka na zajęciach nie powoduje pomniejszenia kosztów przy kolejnym rozliczeniu. Zajęcia te będą odrobione w ustalonym przez Centrum i rodzica/opiekuna terminie.
 • Przy nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie – rozliczenia ustalane są bezpośrednio z kierownikiem Centrum.
 • Rodzic/opiekun odwołujący zajęcia w dniu ustalonym na zajęcia ponosi całkowity koszt bez możliwości odrobienia.
 • Opłata za zajęcia terapeutyczne dokonywana jest do 10 dnia danego miesiąca kalendarzowego za miesięczny cykl zajęć z góry

Dane do przelewu:

Usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne
Magdalena Cubrzyńska-Kucharska
Ul. Górczewska 116a/74
01-460 Warszawa
Konto:
09 11 40200 40000 3502 4875 1897

10.06.2011 10:46:38