Co to jest diagnoza funkcjonalna?

Diagnoza funkcjonalna, zwana inaczej diagnozą opisową wykonywana jest najczęściej przez psychologa bądź pedagoga dziecięcego.

Jest to opis funkcjonowania dziecka w poszczególnych zakresach rozwojowych po przeprowadzonych wcześniej obserwacjach i badaniach. Diagnoza funkcjonalna zawiera opisy kilku sfer:

  • Komunikacja werbalna i niewerbalna, na którą składają się:

Komunikacja werbalna – rozwój mowy czynnej i biernej

Komunikacja niewerbalna- stopień wykorzystywania gestów, mimiki, pozycji ciała mających na celu komunikowanie się z inną osobą.


  • Funkcjonowanie poznawcze

W celu określenia funkcjonowania poznawczego stosuje się u dzieci z nieobciążonym wywiadem techniki testowe m.in. test Werschlera.

U dzieci dysfunkcyjnych, które nie są w stanie wykonać badania testowego np. dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju stosuje się techniki obserwacyjne i zabaw współuczestniczących.


  • Funkcjonowanie w zakresie rozwoju systemów sensorycznych

Koordynacja wzrokowa-ruchowa

Percepcja wzrokowa i słuchowa

Stan napięcia mięśniowego

Motoryka mała i duża

Mechanizmy równoważne

oraz

Na jakim etapie przebiegają procesy Integracji Sensorycznej ?


Po przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami, badania i obserwacji dziecka wydawana jest rodzicom/opiekunom opinia dotycząca rozwoju poszczególnych sfer rozwojowych u dziecka. Na podstawie wyników diagnozy funkcjonalnej można przygotować ewentualny plan terapii i formy pomocy dziecku w tych sferach, które najbardziej wymagają wsparcia.

Diagnoza funkcjonalna jest także nieodzownym etapem do przeprowadzenia diagnozy nozologicznej / lekarskiej, czyli postawienia diagnozy klinicznej. 

08.06.2011 19:19:59